Chính sách quyền bảo mật, riêng tư của Viễn Thông 47